Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door www.hiddinkbouwservice.nl opgestelde aanbiedingen en tussen hen en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

1.2 Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.hiddinkbouwservice.nl en kunnen kosteloos op verzoek worden toegezonden.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling via www.hiddinkbouwservice.nl worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Hiddinkbouwservice wordt hier na steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbod / overeenkomsten

2.1 Het aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na aanvaarding van de bestelling door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op www.hiddinkbouwservice.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie of onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Koopprijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief b.t.w.

3.2 De betaling dient plaats te vinden vóór levering door middel van overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer. De betaling kan ook geschieden middels, pin of door contante betaling (bij afhalen).

3.3 Indien één of meer van de prijsfactoren al dan niet door onvoorziene omstandigheden een verhoging ondergaan, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.4 Opdrachtnemer maakt een prijsverhoging, als bedoeld in lid 3.3 zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever bekend.

3.5 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke blijft, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement raakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, alsmede indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, opdrachtgever in liquidatie raakt of wordt ontbonden.

Indien opdrachtgever bij betaling in gebreke blijft, is opdrachtnemer gerechtigd een incasso in te schakelen en alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

3.7 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van de bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering

4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen door de opdrachtnemer.

4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt tenzij, anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, met een minimum van vijfendertig euro in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft voldaan.

Artikel 6. Reclames

6.1 Opdrachtgever is verplicht direct na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij de aanwezigheid daarvan opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van levering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6.3 Indien de reclame naar het oordeel van de opdrachtnemer juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 7. Garantie

7.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende één jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen.

7.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nooit het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van beschadigd materiaal of gedeeltelijke vervanging daarvan, na beoordeling van opdrachtnemer.

7.3 Er wordt geen garantie verleend op gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik of onjuiste montage en niet juist of tijdig uitgevoerd onderhoud.

7.4 Wij geven geen garantie op condens en alg groei in de platen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. De opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Dit door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden door partijen uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.